AP110 Ausschreibungs-, Ausführungsplanung und Geotechnik, Erkundungslos Wolf 2 E52 / Progettazione d’appalto ed esecutiva e geotecnica, cunicolo di prospezione Wolf 2 E52

 

Bekanntmachung PDF:
Opening Date
03.11.2010
Registration Date
13.12.2010
Due Date
20.12.2010

Questions and answers